กองทรัพย์ น. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรคมาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 49–58, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249808. Acesso em: 23 พ.ค. 2022.