อัศววรานันต์ ก.; คงเกลี้ยง อ. .; ศิริเขตรกรณ์ ส. .; มุ่งอ้อมกลาง เ. . ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด: การประเมินชุดตรวจแอนติบอดีรวดเร็วในภาคสนาม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 25–35, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249904. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.