แก้วสว่าง พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 36–48, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/250713. Acesso em: 22 พ.ค. 2022.