แก้วจันต๊ะ ก.; วิจิตร อ. การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืดที่อ่างเก็บน้ำแม่นึง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประเทศไทย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 59–70, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/250942. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.