ปิตะพรหม อ. . ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 71–82, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/251551. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.