พูลสวัสดิ์ น.; ตระกูลพัว ร. .; บุญนาค ศ. .; มาทอง แ.; รอดสุข ธ. การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 22–35, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/255036. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.