บุญ​เรือง​ศรี อัจฉรา​วดี​, และ กุลบุตร อธิวัฒน์. 2021. “การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 19 (1):9-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249610.