กองทรัพย์ นุกูล. 2021. “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรคมาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 19 (1):49-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249808.