อัศววรานันต์ กมลทิพย์, คงเกลี้ยง อมรมาศ, ศิริเขตรกรณ์ สมรักษ์, และ มุ่งอ้อมกลาง เอนก. 2021. “ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด: การประเมินชุดตรวจแอนติบอดีรวดเร็วในภาคสนาม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 19 (1):25-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249904.