แก้วจันต๊ะ กรรณิการ์, และ วิจิตร อดุลย์ศักดิ์. 2021. “การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืดที่อ่างเก็บน้ำแม่นึง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประเทศไทย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 19 (1):59-70. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/250942.