ปิตะพรหม อนุชิต. 2021. “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 19 (1):71-82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/251551.