พูลสวัสดิ์ นิติรัตน์, ตระกูลพัว รุจิรา, บุญนาค ศุภรัตน์, มาทอง แก้วใจ, และ รอดสุข ธัญญา. 2022. “การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 20 (1):22-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/255036.