[1]
บุญ​เรือง​ศรี อ. และ กุลบุตร อ. ., “การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562”, odpc10ubon, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 9–24, ก.ค. 2021.