[1]
กองทรัพย์ น., “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรคมาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด”, odpc10ubon, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 49–58, ก.ค. 2021.