[1]
อัศววรานันต์ ก., คงเกลี้ยง อ. ., ศิริเขตรกรณ์ ส. ., และ มุ่งอ้อมกลาง เ. ., “ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด: การประเมินชุดตรวจแอนติบอดีรวดเร็วในภาคสนาม”, odpc10ubon, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 25–35, ก.ค. 2021.