[1]
ปิตะพรหม อ. ., “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร”, odpc10ubon, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 71–82, ก.ค. 2021.