[1]
พูลสวัสดิ์ น., ตระกูลพัว ร. ., บุญนาค ศ. ., มาทอง แ., และ รอดสุข ธ., “การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่”, odpc10ubon, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 22–35, มิ.ย. 2022.