บุญ​เรือง​ศรี อ., และ กุลบุตร อ. . “การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 9-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249610.