กองทรัพย์ น. “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรคมาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 49-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249808.