อัศววรานันต์ ก., คงเกลี้ยง อ. ., ศิริเขตรกรณ์ ส. ., และ มุ่งอ้อมกลาง เ. . “ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด: การประเมินชุดตรวจแอนติบอดีรวดเร็วในภาคสนาม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 25-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249904.