แก้วสว่าง พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 36-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/250713.