ปิตะพรหม อ. . “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 71-82, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/251551.