พูลสวัสดิ์ น., ตระกูลพัว ร. ., บุญนาค ศ. ., มาทอง แ., และ รอดสุข ธ. “การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, ปี 20, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 22-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/255036.