[1]
W. Ritthison, นันทวรศิลป์ ป. ., และ ภูมิรัตน์ อ. ., “การเฝ้าระวังความต้านทานสารไพรีทรอยด์ของยุงก้นปล่องในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดตราด”, PHJ BUU, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 107–119, ก.ค. 2021.