สำหรับผู้ตีพิมพ์ (Authors)

1. รายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลัก จริยธรรม และกฎหมาย โดยรายงานข้อมูลที่ไม่บิดเบือนแก้ไข ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ซึ่งต้องมีการระบุรายละเอียดที่สำคัญอยางชัดเจน ได้แก่ วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย รวมถึงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) และแหล่งทุนวิจัย

2. มีเอกสารผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันที่ทำการวิจัยนั้นๆ

3. งานวิจัยจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และต้องไม่มีการส่งตีพิมพ์ที่ทับซ้อนในขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา หรือภายหลังการตอบรับตีพิมพ์จากทางวารสาร

4. เนื้อหาในรายงานจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ได้คัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมา (Plagiarism) หรือเขียนโดยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของตนเอง และให้ลงแหล่งที่มาในรายการอ้างอิงในส่วยท้ายบทความทุกครั้ง

5. ผู้นิพนธ์ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการวิจัยจริง โดยผู้นิพนธ์ทุกท่านจะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อข้อมูลของรายงานที่ตีพิมพ์สู่สาธารณะ

6. หากเป็นผลงานเชิงการวิจัยแบบทดลองเปรียบเทียบ ต้องมีการลงทะเบียนใน clinical trial registry

7. ต้องเพิ่มหัวข้อแหล่งเงินทุนสนับสนุน และ ผลประโยชน์ทับซ้อน หากมี

 

สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewers)

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลงาน ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นเรื่องราวที่ตรงตามความเชี่ยวชาญของตนเองเท่านั้น โดยการประเมินจะเน้นในแง่มุมของความสำคัญของบทความ ประโยชน์ที่ได้รับ ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาบทความ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดขณะที่ประเมินจะถือเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะ แก่บุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องได้

2. พิจารณาประเมินผลงาน ภายใต้ความยุติธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ไม่นำความคิดเห็นส่วนตัว ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนามาตัดสินผลงานของผู้อื่น แต่หากในกรณีที่มีเหตุให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ประเมินควรแจ้งทางบรรณาธิการและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆเพื่อความเหมาะสม

3. ให้คำแนะนำในการแก้ไขบทความ รวมถึงการอ้างอิงบทความอื่นๆ หรือ แนวทางเวชปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง

4. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่น หากตรวจพบให้รายงานแก่บรรณาธิการวารสารทันที

 

สำหรับบรรณาธิการ (Editors)

1. ดูแล ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดของการตีพิมพ์ และรับรองคุณภาพของวารสาร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร บก จะพิจารณาบทความตามความรู้ใหม่จากงานวิจัย (Originality), คุณภาพ และการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย

2. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของผู้นิพนธ์ พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร หรือถอดถอนผลงาน หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความ โดยการรับตีพิมพ์จะต้องกระทำโดยคำนึงถึงความสำคัญของผลงานภายใต้ความเท่าเทียมกัน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ และเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

3. หากมีข้อสงสัยในผลงาน ให้ติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อขอคำชี้แจง หรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติมทันที โดยมุ่งเน้นให้มีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดต่างๆ ของผลงาน

4. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมที่น่าเชื่อถือ และมีกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจนในกรณีที่ตรวจพบ โดยจะต้องเป็นผู้ติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อขอคำชี้แจงทันที

5.ข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความจะถูกเก็บเป็นความลับ ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยเฉพาะ การป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ