กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10–day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล