กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล