[1]
Viriyavejkul, P. 2018. คุณสมบัติและความสอดคล้องของโมโนฟิลาเมนต์ประดิษฐ์ “อู่ทองโมโนฟิลาเมนต์” ในการตรวจรับสัมผัสผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวาน. วารสารแพทย์เขต 4-5. 32, 1 (มิ.ย. 2018), 21–31.