[1]
Ratchatanaphan, D. 2018. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5. 32, 1 (มิ.ย. 2018), 69–79.