[1]
Chunhawatana, S. 2018. การเปลี่ยนแปลงความดันลูกตาก่อนและหลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. วารสารแพทย์เขต 4-5. 28, 2 (มิ.ย. 2018), 167–171.