[1]
Kanlayanaphotporn, A. 2018. ปัจจัยเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ต้องมานอนรักษาซ้ำ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2554. วารสารแพทย์เขต 4-5. 31, 3 (มิ.ย. 2018), 187–196.