[1]
Mahamongkol, K. 2018. การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องวัดแบบ Non Contact และ Goldman Applanation. วารสารแพทย์เขต 4-5. 31, 2 (มิ.ย. 2018), 95–100.