[1]
Linlawan, S. 2018. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะอ้วนลงพุง ในบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5. 30, 3 (มิ.ย. 2018), 249–259.