[1]
Sakdapipanich, P. และ Sakdapipanich, J. 2018. การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าก๊อส ผสมผงถ่านจากเปลือกแมคคาดาเมียในการทำความสะอาดบาดแผลของผู้ป่วยมะเร็งทางช่องปากและลำคอ. วารสารแพทย์เขต 4-5. 30, 3 (มิ.ย. 2018), 261–272.