[1]
Thimkam, S. 2018. การสอบสวนการระบาดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ 10 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (12-29 มกราคม 2553). วารสารแพทย์เขต 4-5. 30, 3 (มิ.ย. 2018), 273 –.