[1]
Keawmanee, P., Kimpee, S., Toskulkao, T. และ Danaidutsadeekul, S. 2018. ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการภาวะคลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารแพทย์เขต 4-5. 30, 3 (มิ.ย. 2018), 303–313.