[1]
Buaiaum, A. 2018. การควบคุมระดับน้ำตาล ปัจจัยเมตะบอลิกอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5. 27, 3 (มิ.ย. 2018), 1103–1114.