[1]
Nilpetchploy, R. 2018. การจัดระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โรงพยาบาลอู่ทอง. วารสารแพทย์เขต 4-5. 27, 1-2 (ส.ค. 2018), 335–341.