[1]
Mekavuthikul, T. และ Mekavuthikul, Y. 2019. การศึกษาทางระบาดวิทยา และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคดื้อยา ในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารแพทย์เขต 4-5. 38, 3 (ก.ย. 2019), 232–242.