[1]
วิทวัสสำราญกุล พ. 2021. คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 1 (มี.ค. 2021).