[1]
กอกิตรัตนกุล ส. 2021. ความสัมพันธ์ระหว่างผลเซลล์วิทยานรีเวชจากการตรวจด้วยวิธีแป๊ปสเมียร์แบบดั้งเดิม และผลจุลพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 1 (มี.ค. 2021).