[1]
จันทร์ฉาย เ. 2021. การจัดระบบยาจิตเวชให้ครอบคลุมการบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 1 (มี.ค. 2021).