[1]
ชีวะอิสระกุลส.ช. 2021. ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคหืดหลังจากการใช้การตรวจสไปโรเมตรีย์ประเมิน สมรรถภาพปอดในคลินิกเด็กโรคหืด โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 2 (มิ.ย. 2021).