[1]
แจ่มทิมเ. 2021. สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 2 (มิ.ย. 2021).