[1]
สุทธิสันต์ชาญชัยส. และ โอภาสวัฒนา อ. 2021. ประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ของคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 2 (มิ.ย. 2021).