[1]
เหล่าตระกูล อ. 2021. ความสำเร็จของโครงการรับยาใกล้บ้านตามมาตรการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ในจังหวัดนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 2 (มิ.ย. 2021).