[1]
เมธีศิริวัฒน์ว. 2021. ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 2 (มิ.ย. 2021).