[1]
ชุ่มชื่นพ. และ ดวงอาทิตย์น. 2021. เครื่องมือประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วย. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 2 (มิ.ย. 2021).