[1]
รัตนรักษ์ ด., เข็มเพชรร., พูลวิวัฒนกูลอ., นิมิตวิไลส., เหล่าตระกูลอ. และ ศรีมณีป. 2021. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 2 (มิ.ย. 2021).