[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5 2021. ฉบับเต็ม. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 3 (ก.ย. 2021), 323–449.